Nuotolinis mokymasis

 

Ugdymas šeimoje

DĖL UGDYMOSI ŠEIMOJE

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020-05-20 patvirtino Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą ir nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vaikas jo paties ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas būti ugdomas (ugdytis) šeimoje. Ugdantis šeimoje įgytas išsilavinimas prilyginamas mokykloje įgytam išsilavinimui.

Pasirinkus ugdymąsi šeimoje, vaiko iki 14 metų tėvai (globėjai, rūpintojai) arba vaikas nuo 14 iki 18 metų, turėdamas tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą, ir pasirinkta ugdymo įstaiga sudarys mokymo sutartį. Mokymo sutartis sudaroma iki pirmos mokslo metų dienos.

Šiais metais planuojama, kad 2 savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir 7 bendrojo ugdymo mokyklos padės tėvams (globėjams) įgyvendinti ugdymą (ugdymąsi) šeimoje (pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų, padedančių organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, patvirtinimo“ :

1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos, vykdančios priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą:

1.1. Vilniaus lopšelis-darželis „Pušaitė“ (Bistryčios g. 3), ugdomoji kalba - lietuvių, įstaigos vadovas Daiva Skarulskienė, tel. (8 5) 234 3792, el. p. rastine@pusaite.vilnius.lm.lt;

1.2. Vilniaus lopšelis-darželis „Raktelis“ (A. P. Kavoliuko g. 12), ugdomosios kalbos – rusų ir lenkų, įstaigos vadovas Danuta Michno, tel. (8 5) 245 1745, el. p. rastine@raktelis.vilnius.lm.lt.

2. Bendrojo ugdymo mokyklos, vykdančios pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas:

2.1. Vilniaus Naujininkų progimnazija (Šaltkalvių g. 32), ugdomoji kalba - lietuvių, įstaigos vadovas Gediminas Urbonas, tel. (8 5) 216 6366, el. p. rastine@naujininku.vilnius.lm.lt;

2.2. Vilniaus „Spindulio“ progimnazija (R. Jankausko g. 17), ugdomoji kalba - lietuvių, įstaigos vadovas Vilija Mozurienė, tel. (8 5) 244 4781, el. p. rastine@spindulio.vilnius.lm.lt;

2.3. Vilniaus „Minties” gimnazija (Erfurto g. 23), ugdomoji kalba - lietuvių, įstaigos vadovas Vida Morkūnienė tel. (8 5) 245 6690, el. p. rastine@minties.vilnius.lm.lt;

2.4. Vilniaus Lazdynų mokykla (Žėručio g. 4), ugdomosios kalbos – rusų ir lenkų, įstaigos vadovas Marija Klimaševska, tel. (8 5) 244 5158, el. p. rastine@lazdynu.vilnius.lm.lt;

2.5. Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija (V. Druskio g. 11), ugdomoji kalba - lenkų, įstaigos vadovas Adam Blaškevič, tel. (8 5) 244 4504, el. p. rastine@jonopauliausgimnazija.vilnius.lm.lt;

2.6. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija (Dūkštų g. 30), ugdomoji kalba - rusų, įstaigos vadovas Asta Marinaitė, tel. (8 5) 240 0552, el. p. rastine@kovalevskajosgimnazija.vilnius.lm.lt;

2.7. Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija (Sietyno g. 21), ugdomoji kalba - baltarusių, įstaigos vadovas Diana Stachnovič, tel. (8 5) 245 9127, el. p. rastine@skorinos.vilnius.lm.lt.

Jei tėvai pageidauja, kad jų vaikas nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, prašymas dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje pagal atitinkamą programą ir reikiami dokumentai pasirinktos iš pateikto sąrašo įstaigos vadovui turi būti pateikti nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki birželio 1 d.

Nevalstybinės ugdymo įstaigos, jei atsirastų šeimų, norinčių ugdyti vaikus šeimose, gali padėti šeimoms organizuoti ugdymą namuose, vadovaudamosi LR Vyriausybės patvirtintu Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu.

Mokyklos vadovui pateikiami šie dokumentai:

1. tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;

2. užpildytas Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo klausimynas tėvams ir vaikui (1 priedas) dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;

3. švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija (toliau – rekomendacija) (jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą) ar laisvos formos metinė Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaita (toliau – Vaiko individualios pažangos ataskaita), parengta pagal Aprašo 11.5 papunktyje nustatytus reikalavimus (jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo ugdomas šeimoje ir bus ugdomas šeimoje pagal 1-os klasės programą);

4. vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus, arba įgyto išsilavinimo pažymėjimas);

5. Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus informacija apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos (dėl informacijos kreiptis šiuo el. p. vilniaus.miestas@vaikoteises.lt, mob. 8 613 51122);

6. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos (dėl informacijos kreiptis šiuo el. p. tbks@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2023).

Prieš sutarties dėl vaiko ugdymosi šeimoje sudarymą ugdymo įstaiga, pasitelkdama reikalingus specialistus, įvertins ugdymosi šeimoje sąlygas, vaiko brandos ir žinių lygį.

Vaikus, besiugdančius šeimose, konsultuos, mokomąja medžiaga aprūpins, mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikio užtikrinimą periodiškai vertins ugdymo įstaiga, su kuria bus sudaryta mokymo sutartis.